Polonijny  Chór Parafialny w Toronto

Gloria Dei

 

 

 

Dyrygent Kinga Nytko

 

 

                        

 

 

 

Copyright © 2003 - Gloria Dei Choir

Conductor Kinga Nytko

Toronto-Scarborough, Ontario, Canada

 

Hit Counter